Catalunya recuperarà els nivells d’ocupació precrisi el 2021

Catalunya ha recuperat els nivells de creixement del PIB previs a la crisi, però s’haurà d’esperar fins al 2021 perquè la bonança de la macroeconomia es tradueixi en la recuperació també de l’ocupació. Així ho apunta l’índex número 51 de la consultora de recursos humans Manpower, presentat a Barcelona aquest dimecres, que radiografia també la reestructuració del mercat laboral després de l’esclat financer i immobiliari del 2007.

El 2018, el “cinquè any de la recuperació”, com l’ha descrit l’autor de l’estudi i catedràtic emèrit d’economia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Oliver, s’han recuperat un total de 362.000 llocs de treball dels 665.000 destruïts des del 2007. Les xifres d’ocupació, doncs, estan a mig camí, tot i que les tendències en el tipus de llocs de treball són una mica diferents de les prèvies a la crisi.

Les dades presentades per l’índex número 51 de Manpower mostren una recuperació que té rostre de dona, de mitjana edat, amb un contracte indefinit, de formació qualificada i treballadora en el sector serveis. Si durant la crisi els homes van patir la pèrdua de llocs de treball més intensament que les dones, en el moment de la recuperació, les dones registren més increments acumulats. Agafant com a referència el 2007, actualment hi ha un 1,6% més de dones treballant a Catalunya, davant el 15,9% menys d’homes que en la mateixa data.

“No hi ha joves i no hi ha llocs de treball per als joves”

Un dels aspectes que més ha destacat Oliver en la seva presentació ha sigut el desplaçament demogràfic del mercat de treball, que s’ha recolzat més intensament en les franges d’edat entre els 35 i els 64 anys. Si l’ocupació ha crescut des del 2007 entre els adults i adults grans un14,3%, entre els joves ha descendit un 40,8%. “No hi ha joves i no hi ha llocs de treball per als joves”, ha afirmat l’autor, al·ludint tant a causes de la piràmide demogràfica com a la fuga de talents.

Millora la qualitat de l’ocupació creada

La qualitat de l’ocupació recuperada és una de les notes positives que destaca l’informe, malgrat que encara no és igual que abans del 2007. Les dades de temporalitat ho reflecteixen, ja que, si bé les jornades a temps complet s’han incrementat un 13,3% des del 2013, més intensament que les de temps parcial (+7,3%), encara presenten nivells inferiors als de l’inici de la crisi. Concretament, l’acumulat mostra un 11,8% menys de contractes a temps complet i un 18,9% més a temps parcial.

La qualitat de l’ocupació creada afecta també els perfils professionals buscats. Un apartat en el qual les àrees de recursos humans detecten assignatures pendents. “Un de cada dos llocs de treball es queda vacant per falta d’un candidat correctament format”, ha afirmat el director de la regió mediterrània de Manpower, Raúl Grijalba. En aquest sentit, els beneficiats del mercat laboral postcrisi són els tècnics i professionals liberals, en detriment d’aquells perfils menys qualificats. L’estadística reflexa que el treball qualificat ha augmentat el seu pes en l’ocupació un 54,3% des del 2007, mentre que el no qualificat ho ha fet en un 10,9%.

Domina el sector serveis

Per sectors, un dels més dinàmics després de la crisi ha sigut el de la indústria, que entre el primer trimestre del 2017 i el del 2018 va créixer un 9,5%. No obstant, la crisi ha ‘terceritzat’ l’economia catalana i espanyola, ja que, si bé abans del 2007 el pes d’aquest sector era inferior a la mitjana europea, en el tancament del 2017 ocupava el 73,1% de la població a Catalunya. Una xifra cinc dècimes superior a la mitjana de les 19 primeres economies de la zona euro.