El Govern interposa un recurs d’inconstitucionalitat a la Llei de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral

Els articles recorreguts atribueixen a l’Estat la competència d’acreditar, avaluar o inscriure centres o iniciatives de formació professional que actuïn en més d’una comunitat

 
El Govern ha acordat interposar un recurs d’inconstitucionalitat als articles 15.2 i 24.2 de la Llei 30/2015, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral. Aquests articles són els que atribueixen al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) la competència d’acreditar, avaluar o inscriure centres o iniciatives de formació professional en cas que actuïn en més d’una comunitat autònoma.
En l’article 15.2 d’aquesta norma, s’atribueix al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) la competència per efectuar l’acreditació i/o inscripció de les entitats de formació en la modalitat de teleformació, quan els centres en els quals es desenvolupin les sessions de formació presencial i/o les proves d’avaluació final presencials estiguin situats en més d’una comunitat autònoma. També se li atribueix l’acreditació i la inscripció dels centres mòbils quan la seva actuació formativa es desenvolupi en més d’una comunitat autònoma.
D’altra banda, en l’article 24.2 s’estableix que el Servei Públic d’Ocupació Estatal desenvoluparà les funcions d’avaluació, seguiment i control de les iniciatives de la formació professional per a l’ocupació quan es financin mitjançant bonificacions en les quotes empresarials a la Seguretat Social a les empreses que tinguin els seus centres de treball en més d’una comunitat autònoma, i també les funcions de programació i de gestió de les accions formatives que transcendeixin l’àmbit territorial d’una comunitat autònoma i requereixin la intervenció de SPEE, en els supòsits que reglamentàriament es determinin.
Aquests articles vulneren les competències de la Generalitat de Catalunya, recollides a l’Estatut en els articles en matèria de treball i polítiques d’ocupació, tal com va  dictaminar per unanimitat el Consell de Garanties Estatutàries el 22 d’octubre passat.